mars 30, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

O Gege Demirovski Presedateli tari NPR panda na dobinga pokana bashi i lidersko sredba

Sar so bichavga amenge havljariba o Presedateli taro NPR ( Narodno Partija e Romengiri ) Deka panda na dobinga pokana bashi i lidersko sredba sar Romani politicko partija.

Народната Партија на Ромите како политички субјект кој се залага за остварување на правата и целосната инклузија на Ромите во Македонија и како единствена Ромска партија која самостојно учевствува на предстојните предверемени парламентарни избори, го потсетува претседателот Пендаровски дека сеуште нема покана за присуство на на лидерската средба планирана на 12-ти Мај. Барањето е легитимно и согласно декларативното залагање на Македонија за рамноправно демократско општество и нејзиниот декларативен напор за исполнување на Европските демократски принципи во правиот курс кон Европското семејство. НПР ги советува сите институции во републиката па и институцијата претседател на држава, да отстапат веќе еднаш од нивното декларативно однесување и веднаш да пристапат кон делотворно односеување кој е единствен услов за развој на партиципативната демократија. Доколку претседателот не го исполни барањето на околу 200-та илјади Роми и не даде соодветен одговор, тогаш не е претседател на сите граѓани во државата. Аналогно на тоа и ние Ромите нема да го перцепираме и прифатиме како наш претседател. Со почит Геге Демировски Претседател на НПР

Keren Follow amari Facebook Strana Roma News

Keren Like em Follow ki amari facebook Strana Oven Saste


This will close in 30 seconds