juin 8, 2023

24h Information

"Nashti uvek te slozina amen olencar, ponekad mora te ova protiv olende"

Samka Ibraimovski namesto te mukhel terne Rome te kerel buti, ov lela peske panda plata taro Makedonija Pat

Samka Ibraimovski o Presedateli tari Partija « PCER » kova so sine Prateniko, Ministeri bizo Resor thaj akana dobinga pozicija sar Zamenik Direktori ko « Makedonija Pat », sa i shukar ama o Samka Ibraimovski shaj akava than te mukhel nesave terne chaveske ili chijake kova ka startujnel ko piro dzivdipe.

O apetiti po baro taro SA, ama sar so dela o Zakon bashi Penzisko thaj invalidsko osiguruvanje tari Republika Severno Makedonija objavimo ko sluzben vesnik br 53. ko 11.04.2013 bersh jasno pishinela ki Glava 3 cleni 18 deka o osigurimo stekninela pravo bashi starosno penzija taro piro 64to bersh amaro Rajo Samka Ibraimovski nakhavga akaja granica soske ov avdije isi le 67 bersh ili pa bijamo tano ko 27.9.1954.

Dali akava tano panda jek primer deka amare Politicka liderija kolal so vodinena amare romane partije kerena piri buti samo bashi licno interes ? nane so te da amen odgovor o odgovor tano OJA

Preku akava artiklo javno bichavaja puchibe dzi ko Rajo Samka Ibraimovski dali isi le moralno svest thaj te nomirinel nesave terne chave ili chija ki funkcija Zamenik Direktor na MAKEDONIJA PAT ?